غمکده ی ارکیـــــــــــــــــــــــــده

دردهایم را برایت گفته امبشنو اکنون این سکوت تلخ را
سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱| 14:59 |ارکیـــــــــــــــــــــــــــده|سلام بر محرم وحسینشش ماهه


برنگشتن عمو را


از چشم خود می دید...


خجالتش


از شهادتش پیداست!*فقط


شش ماهه


سیر دلش


برای تو گریه کرد


حرمله از همین


لجش گرفته بود...


*


"مادر


قنداق کن مرا


می خواهم جلوی چشم بابا


دست و پا نزنم"

*ایام عزاداری امام حسین (ع) رو به شما دوستای مهربونم تسلیت میگم...


التماس دعا
برچسب‌ها: محرم, امام حسین, ع, حضرت علی اصغر, طفل شش ماهه
چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۲| 13:58 |ارکیـــــــــــــــــــــــــــده| |نه !!!اصلا هم اینطور نـــیست!من اصلا دلـــتنگ تو نـــیستم!و حــتی فکر می کــنم همــین دیـــروز بودهکه با هـــم بوده ایــــم!اصلا هـــم در نبود  تو...هیچی، بی خــــیال...به آن کلاغ خبر چـــــینت بگواز ایـــــن به بعدچشم های کـــورش را بــیشتر باز کند!تا وقتی خواســـت گزارش اشک های مرا بکند...پــــیاز توی دستم را هـــم گزارش کند!آهــــــان راستـــی!نگـــفــــتـــم!از وقتــی
تــــــــو نیـــستی،دست و دلم خـــیلی به کار می رود!مامان هم تعجـــب کرده!کمکش مـــیـــکنم!گردگـــیری می کــنم،جارو می کـــشم!!اصلا به خاطر همـــیــن هســـتکه زود خســته می شــومو شــــبهاو شـــــبهاهیــچی، بی خیــال...گفتم یک وقـــت فکر نکـــنیبرای آنکه در ایـــن دوری توزودتر  روزها و شب ها را ســــر کـــنم،همش می خوابـــم!!تـــــازهیک نشاط خاصــــی هـــم یافته ام!هر کی به من می رســــد،نیش تا منتهی الیه ام را که بـــاز می بـــیند،می گوید خوشــــحالـــی ها!!خوش به حالـــت!!می گویـــمخیــــلی!
تا چشمان شـــورت از جا درآیـــد!می دانـــی؟

این مسیـــر همیـــشگی را که تنهایی طی می کنممی روممی آیـــم،این باد و باران لطـــیف را که حس می کنمهمچین فِرِش  می شـــوم کلا !!!اصلا فکر نکنی یاد تو و خاطراتــــمان میـــفتم ها !!اصلــا!اتفاقاً خوشـــحال هم هـــستمتنهایـــیخیـــلی خوش می گذرد!آن هم توی خیابان به آن بلندی،تازه باران هم بـــیاید . . .وای !چه شـــود!!!این تلفن را هم کلا کشـــیده ام!می دانینه این که انتظار دیــوانه ام کند ها!هی نیست همـــه زنـــگ می زنند،وقتشان را نـــدارم!!گوشی ام هم اگر کنـــارم گذاشته ام،منتظر هیچ کس نـــیستم!این ساعتش را با گریــنویچ تنظیم کرده ام،،خوشم می آید هی نگاهش کنمببینم ساعت چند است!!به هر حـــالتو اصلاً مگر فضولی؟؟؟تــــو فقط بداناینجـــا دیگر کسیدلتنــــگ تو نیست!به یـــــاد تو نیست!منتظـــر تو نیست!ایــــن ها را بدان
برچسب‌ها: دلتنگی, اصلا هم اینطور نیست, متن عاشقانه, متن غمگین, متن رمانتیک
چهارشنبه دهم مهر ۱۳۹۲| 16:26 |ارکیـــــــــــــــــــــــــــده| |

دیگـر سكـوت نـمی كنم


بگـذار همـه بداننـد


مـن تـمام شـهریـورهـا


را جشن می گیـرم


تـمام شـهریـورهـای رفتـه و نـیامـده


بگـذار همه  بداننـد


من دیـوانه ی شـهریـورم


آری


شـهریـور زیباسـتـــ


بــﮧ زیبایی چشمهای پـُـفـ ڪرده از هق هق هــای شَبــآنـﮧ


بــﮧ زیبایی بغــض نَفَس گیـر روزانــﮧ


بــﮧ زیبایی قلبــ تڪـﮧ تڪـﮧ شده از شڪستنهای بیشمـار


بــﮧ زیبایی نفسی ڪــﮧ از تَنگی بالـا نمی آیــَد ...


بــﮧ زیبایی تمام شـدن تـدریجی مـن


آری


 
شـهریـور زیباستــ


شـهریـور


آه شـهریـور


كـه ماه مرگ آرزوهایم شد


که ماه تشییع عشق شد


ماه مرگ


ماه چشـم در بـرابر چشـم


عشـق در بـرابر بـاد


و عـاشـق در بـرابر ...


حـسـرتـــــــ


برچسب‌ها: شهریور, تشییع عشق, متن عاشقانه, متن غمگین, حسرت
جمعه پانزدهم شهریور ۱۳۹۲| 13:31 |ارکیـــــــــــــــــــــــــــده|

گاهی وقت ها

دلت می خواهد با یکی مهربان باشی
دوستش بداری
 وَ برایش چای بریزی
گاهی وقت ها
 دلت می خواهدیکی را صدا کنی
 بگویی سلام
می آیی قدم بزنیم؟
 گاهی وقت ها
دلت می خواهد یکی را ببینی
گاهی وقت ها
 آدم چه چیزهایِ ساده ای را
ندارد!


سـخـتـی هــآیی که من کشیدمنـه مرا قـــــوی کردنـه آب دیـــده !فـقـطــ" فـــــــرســـــــــوده"  شدم . . .همه چیز را که نمیشود گفت


نمیشود واو به واوش را گفت


ولی واو به واوش در مخت هی تکرار میشود...


هی تکرار میشود...
خاطرات


نه سر دارند


و نه ته !


بی هوا می آیند تا خفه اَت کنند


میرسند گاهی


وسط یک فکر


گآهی وسط یک خیابان


سردت میکنند


داغت میکنند


رگ خوابت را بلدند


زمینت میزنند


خاطرات ؛ تمام نمی شوند


تمــــامت میکنند..
می دانی..؟آدم های ِ ساده..ساده هم عاشق می شوند..ساده صبوری می کنند..ساده عشق می وَرزَند..ساده می مانند..اما سَخت دِل می کنند..آن وقت که دل ِ می کنند..جان می دَهند..سخت میشکنند..سخت فراموش میکنند..آدم های ِ ساده…..
ﻣﯽ ﺗﺮﺳـــــﻢﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﮐـــــﻪﺑﭽّـــــﻢ ﺍﺯﻡ ﺑﭙﺮﺳـــــﻪ :


ﻣﺎﻣـــــﺎﻥ ﺟـــــﻮﻭﻥ ﻋﺎﺷـــــﻖ ﮐـــــﯽ ﺑـــــﻮﺩﯼ ؟!!


ﻭ ﻣـــــﻦ ﺍﺳـــــﻢ ﮐﺴـــــﯽ ﺭﻭ ﺑﮕـــــﻢ …


ﮐـــــﻪ ﭘـــــﺪﺭﺵ ﻧﯿﺴـــــﺖ!

د
نیــــــای عجیبــــی ستــــ...کســــی کــه تــــا دیــــروز واستـــ می مــــردامـــروز دیگـــه تــو واســـش مــــردی
!!!


تابستان داغی ستــــــــــــــ
من اما دلـــم دیـــــگر به این زندگـــــی

گـــــــــــــــــرم نمیشود . .
منو که میذارین تو قبر،


بزنین رو شونم و بگین:هی رفیق،

سخت گذشت،ولی
دیـــــــــدی گـــــــــذشـــــــت!
جنگل هم بود تمام میشد
!دلم اما...میسوزد و میسوزد و میسوزد


نمیدانـم چـرا


آرامـم


امشـب عجیب آرامـم


مثـل ِ قلـبی کـه دیگـر نمیزنـد


اینهایی که سخت می شوند


لال می شوند


ساکن می شوند


مثل ِ دیوار ...


این ها نمی افتند


فرو می ریزند


مثلِ دیوار ...
خــدا را چه دیــدی ؟!


شــایــد دوام آوردم


هــر تمام شدنــی كه مـــرگ نـیست


گاهـی مـی توان كـنارِ یـــك پنـجره


با چشمانی خیره و منتـظر « پـــوســید »کـآش مـی شـد مُــرد


مـثـلِ راه رفـتـن


خــوآبــیــدن


خــریــد کـردن


کـآش مـی شـد خـواسـت


و مُــردبرایم دعا کن


وقتی می گویم برایم دعا کن


یعنی کم آورده ام


از آنهایـے کــﮧ دکتر مے گوید:
متاسفم فقط براش دعا کنیدچهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲| 20:30 |ارکیـــــــــــــــــــــــــــده| |

X-themes